REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU Z KIEROWCĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogowego transportu osobowego przez Firmę Usługową Eclipse Społka zoo.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Usługodawca – Eclipse Społka zoo ul. Stanisława Leszczyńskiego 18/1, 70-394 Szczecin.
  • Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi transportowej.
  • Serwis – strona internetowa Usługodawcy mieszcząca się pod adresem www.margipremiumcars.com, zawierająca opis usług transportowych świadczonych przez Usługodawcę i umożliwiająca dokonywanie ich rezerwacji.
  • Formularz zamówienia – formularz umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający zarezerwowanie usługi transportowej.
  • Kierowca – osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia przez Uslugodawcę, realizująca bezpośrednio usługę transportu na rzecz Zamawiającego.
  • Usługa – grupowa lub indywidualna usługa drogowego transportu osobowego świadczona za pomocą pojazdów należących do Usługodawcy (zwana dalej: Usługą).
  • Umowa – umowa określająca warunki oraz prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji usługi transportowej (zwana dalej: Umową).
  • Cennik – ceny usług transportowych świadczonych przez Uslugodawce opublikowane w Serwisie.
  • Dane osobowe – informacje dotyczące Zamawiającego, które obejmują co najmniej: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto); telefon, adres e-mail, miejsce odbioru oraz miejsce docelowe (ulica, miejscowość, kod pocztowy).

II. Przedmiot działalności

Usługodawca w ramach działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi drogowego transportu osobowego.

III. Zamawianie Usługi

 1. Warunkiem zamówienia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności Usługodawcy.
 2.  W celu zamówienia Usługi, Zamawiający dokonuje rezerwacji usługi w jeden z poniższych sposobów:
  • poprzez znajdujący się w Serwisie formularz rezerwacyjny,
  • telefonicznie,
  • za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi:
  • imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto),
  • telefon, adres e-mail,
  • rodzaj zamawianej usługi,
  • miejsce odbioru oraz miejsce docelowe (ulica, miejscowość, kod pocztowy),
  • termin oraz godzinę odbioru.
 4. W przypadku rezerwacji Usługi, z której korzystać będą osoby niepełnoletnie, Zamawiający powinien mieć ukończony 18 rok życia. Zamawiający zobowiązany jest do stałej obecności i nadzoru nad osobami przebywającymi w pojeździe podczas realizacji Usługi.
 5. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest wpłacenie przez Zamawiającego zadatku.
 6. Wpłata zadatku przez Zamawiającego jest równoznaczna z rezerwacją Usługi.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania Usługi, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji Usługi jest Potwierdzenie rezerwacji, które przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługobiorcy na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania pozostałej kwoty należności wynikajacej z zarezerwowanej Usługi.
 10. Zamawiający dokonuje płatności w jeden z poniższych wybranych przez siebie sposobów:
  • przelew bankowy,
  • płatność on-line przez PayU lub dotpay.
 11. Na prośbę Zamawiającego możliwe jest wystawienie faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi.

IV. Realizacja usługi

 1. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie usługi na rzecz Zamawiającego.
 2. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z samochodem np.: awarii samochodu.  Usługodawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego na 24 godziny przed wyznaczoną datą rozpoczęcia usługi oraz do podstawienia samochodu zastępczego z klasy Premium lub zwrotu Zamawiającemu kwoty wpłaconego zadatku na rachunek wskazany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia awarii samochodu. Tytułem zmiany samochodu przez Usługodawcę spowodowaną losowymi zdarzeniami związanymi z samochodem, Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie może skrócić czasu realizowanej Usługi w dniu jej realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu lub czasu wykonania Usługi należy zgłaszać do dnia poprzedzającego wykonanie Usługi.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z przejazdu w czasie realizowanej usługi, nie może domagać się zmniejszenia należności.
 5. W przypadku powstania uszkodzeń samochodu zaistniałych z winy Zamawiającego (zabrudzenia lub przypalenia tapicerki, uszkodzenia lakieru, elementów samochodu i wyposażenia itp.) Zamawiający ponosi całkowity koszt usunięcia uszkodzeń.
 6.  Za rzeczy pozostawione w samochodzie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

V. W samochodach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.

 1. Odstąpienie od umowy.
 2. Możliwe jest odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.
 3. Warunki odstąpienia od umowy uzależnione są od rodzaju zamawianej usługi oraz oferty Usługodawcy.

VII. Dane osobowe

 1. W chwili akceptacji niniejszego Regulaminu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu na zasadach wynikających z Polityki Prywatności.
 2. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane są przez Usługodawcę z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 3. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) przetwarza dane osobowe Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi, dokonania rozliczeń, marketingu usług własnych, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
 5. Zamawiający ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia.
 6. Usługobiorca ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 7. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych nieuprawionym osobom.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług Zamawiający może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Zamawiającego i jest realizowane do 30 dni od wpływu wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Zamawiający wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu.
 4. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.